Selector spread WIXOSS [BDrip 1920×1080 HEVC-YUV420P10 FLAC][ANK-Raws] (REV)

真封面(Truth cover)


Download:
[ANK-Raws] Selector spread WIXOSS (BDrip 1920×1080 HEVC-YUV420P10 FLAC)

/!\ REV EP_12 GREEN SCREEN

[ANK-Raws] Selector spread WIXOSS (BDrip 1920×1080 HEVC-YUV420P10 FLAC REV)


Video: 1920×1080, x265-10bit, YUV 4:2:0


Files&Folder:
Menu (Vol.1)\
Menu (Vol.2)\
Menu (Vol.3)\
特典CD\
[ANK-Raws] Selector spread WIXOSS (Creditless ED) (BDrip 1920×1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv
[ANK-Raws] Selector spread WIXOSS (Creditless OP) (BDrip 1920×1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv
[ANK-Raws] Selector spread WIXOSS (Ep_10 Creditless ED) (BDrip 1920×1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv
[ANK-Raws] Selector spread WIXOSS (Ep_12 Creditless ED) (BDrip 1920×1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv
[ANK-Raws] Selector spread WIXOSS 01 (BDrip 1920×1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv
[ANK-Raws] Selector spread WIXOSS 02 (BDrip 1920×1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).(Audio commentary).flac
[ANK-Raws] Selector spread WIXOSS 02 (BDrip 1920×1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv
[ANK-Raws] Selector spread WIXOSS 03 (BDrip 1920×1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv
[ANK-Raws] Selector spread WIXOSS 04 (BDrip 1920×1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).(Audio commentary).flac
[ANK-Raws] Selector spread WIXOSS 04 (BDrip 1920×1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv
[ANK-Raws] Selector spread WIXOSS 05 (BDrip 1920×1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv
[ANK-Raws] Selector spread WIXOSS 06 (BDrip 1920×1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).(Audio commentary).flac
[ANK-Raws] Selector spread WIXOSS 06 (BDrip 1920×1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv
[ANK-Raws] Selector spread WIXOSS 07 (BDrip 1920×1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv
[ANK-Raws] Selector spread WIXOSS 08 (BDrip 1920×1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).(Audio commentary).flac
[ANK-Raws] Selector spread WIXOSS 08 (BDrip 1920×1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv
[ANK-Raws] Selector spread WIXOSS 09 (BDrip 1920×1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv
[ANK-Raws] Selector spread WIXOSS 10 (BDrip 1920×1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).(Audio commentary).flac
[ANK-Raws] Selector spread WIXOSS 10 (BDrip 1920×1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv
[ANK-Raws] Selector spread WIXOSS 11 (BDrip 1920×1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).(Audio commentary).flac
[ANK-Raws] Selector spread WIXOSS 11 (BDrip 1920×1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv
[ANK-Raws] Selector spread WIXOSS 12 (BDrip 1920×1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).(Audio commentary).flac
[ANK-Raws] Selector spread WIXOSS 12 (BDrip 1920×1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv
[ANK-Raws] Selector spread WIXOSS CM01 (BDrip 1920×1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv
[ANK-Raws] Selector spread WIXOSS Info01 (BDrip 1920×1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv
[ANK-Raws] Selector spread WIXOSS Info02 (BDrip 1920×1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv
[ANK-Raws] Selector spread WIXOSS Info03 (BDrip 1920×1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv
[ANK-Raws] Selector spread WIXOSS Info04 (BDrip 1920×1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv
[ANK-Raws] Selector spread WIXOSS SP (BDrip 1920×1080 HEVC-YUV420P10 FLAC).mkv


11 thoughts to “Selector spread WIXOSS [BDrip 1920×1080 HEVC-YUV420P10 FLAC][ANK-Raws] (REV)”

  1. 這個跟之前發布的校驗了一下發現幾乎全都要重下
    然後發現之前發布的是selector infected WIXOSS

    這個下完後看看是不是真的是selector spread WIXOSS

發表迴響